Gegevensbescherming

Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De gegevens die u verzendt, worden door ons alleen gebruikt om uw bestellingen te verwerken. We geven de gegevens alleen door aan derden (bijvoorbeeld pakketdiensten) als dit nodig is voor de afhandeling van de bestelling. De bestelgegevens worden veilig en versleuteld verzonden. Online-glasshop.ch aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor gegevensbeveiliging tijdens deze overdrachten via internet (bijv. Vanwege technische fouten van de aanbieder) of voor criminele toegang door derden tot bestanden op onze website. Toegangsgegevens voor de klantlogin, die op verzoek van de klant naar de klant worden verzonden, moeten door de klant strikt vertrouwelijk worden behandeld, aangezien wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik en de toepassing van deze gegevens.

U heeft te allen tijde recht op gratis informatie, correctie, blokkering en verwijdering van uw opgeslagen gegevens. Neem dan contact op met info@online-glasshop.ch of stuur ons uw verzoek per post.
We gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Betalingsgegevens worden versleuteld verzonden.

De gegevensbeschermingsverklaring is in overeenstemming met de Federal Data Protection Act (BDSG) en de Telemedia Act (TMG).

Uw rechten als betrokkene

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt, heeft u als „betrokkene“ de volgende rechten in de zin van de AVG:

informatiebalie

U kunt bij ons informatie opvragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Er bestaat geen recht op informatie als de verstrekking van de gevraagde informatie in strijd zou zijn met de geheimhoudingsplicht volgens § 83 StBerG of als de informatie om andere redenen geheim moet worden gehouden, met name vanwege een hoger gerechtvaardigd belang van een derde partij. In afwijking hiervan kan er een informatieverplichting bestaan ​​als uw belangen zwaarder wegen dan de belangen van vertrouwelijkheid, met name rekening houdend met de dreiging van schade. Het recht op informatie is ook uitgesloten als de gegevens alleen worden opgeslagen omdat ze niet mogen worden verwijderd vanwege wettelijke of wettelijke bewaartermijnen of uitsluitend worden gebruikt voor gegevensback-up of gegevensbeschermingsdoeleinden, op voorwaarde dat voor het verstrekken van informatie een onevenredige hoeveelheid van inspanning en verwerking voor andere doeleinden is uitgesloten door passende technische en organisatorische maatregelen. Als het recht op informatie in uw geval niet is uitgesloten en uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u bij ons informatie opvragen over de volgende informatie: – Doeleinden van de verwerking, – Categorieën van de door u verwerkte persoonsgegevens, – Ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt, in het bijzonder aan ontvangers in derde landen, – indien mogelijk, de geplande duur waarvoor uw persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de opslagduur, – het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking, – het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, – indien de persoonsgegevens er zijn geen gegevens over u als betrokkene verzameld , de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, – indien van toepassing, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en beoogde effecten van geautomatiseerde besluitvorming, – mogelijk in het geval van verzending naar ontvangers in derde landen, tenzij een besluit van de Europese Commissie over de gepastheid van het beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45, lid 3 AVG beschikbaar is, informatie over welke passende garanties overeenkomstig artikel 46, lid 2 AVG worden verstrekt voor de bescherming van persoonsgegevens.

Correctie en voltooiing

Als u ontdekt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u ons verzoeken deze onjuiste gegevens onmiddellijk te corrigeren. Als uw persoonlijke gegevens onvolledig zijn, kunt u om voltooiing vragen.

verwijdering

U hebt het recht om te wissen („recht om te worden vergeten“), op voorwaarde dat verwerking niet nodig is om het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie uit te oefenen of om een ​​wettelijke verplichting na te komen of om een ​​taak uit te voeren die openbaar is. interesse en een van de volgende redenen is van toepassing: – De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt. – De rechtvaardiging voor de verwerking was uitsluitend uw toestemming, die u heeft ingetrokken. – U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij openbaar hebben gemaakt. – U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens die we niet openbaar hebben gemaakt en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking. – Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. – Het verwijderen van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen. Er bestaat geen recht op verwijdering als, in het geval van rechtmatige, niet-geautomatiseerde gegevensverwerking, verwijdering niet of alleen mogelijk is met onevenredig veel moeite vanwege de speciale manier van opslaan en uw interesse in verwijdering klein is. In dit geval is de verwerking in plaats van verwijdering beperkt.

Beperking van de verwerking

U kunt ons verzoeken de verwerking te beperken als een van de volgende redenen van toepassing is: – U betwist de juistheid van de persoonsgegevens. In dat geval kan de beperking worden aangevraagd voor de duur die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren. – De verwerking is onwettig en u vraagt ​​om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering. – We hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. – U heeft bezwaar gemaakt conform art. 21 lid 1 AVG. De beperking van de verwerking kan worden aangevraagd zolang het nog niet zeker is of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen. Beperking van de verwerking betekent dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang. Voordat we de beperking opheffen, hebben we de plicht om u hierover te informeren.

Overdraagbaarheid van gegevens

U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, clausule 1, letter a) of art. 9, lid 2, letter a) AVG) of op een contract waarbij u partij bent en de verwerking vindt plaats via geautomatiseerde procedures. In dit geval omvat het recht op gegevensoverdraagbaarheid de volgende rechten, op voorwaarde dat dit geen invloed heeft op de rechten en vrijheden van andere mensen: U kunt verzoeken dat wij de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt ontvangen op een gestructureerde, gemeenschappelijke en machine -leesbaar formaat. U heeft het recht om deze gegevens ongehinderd van onze kant over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Voor zover technisch mogelijk, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke te verzenden.

Tegenspraak

Als de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, letter e) AVG (uitvoering van een taak in het algemeen belang of bij de uitoefening van openbaar gezag) of artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of een derde partij), hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van artikel 6, lid 1, lid 1, letter e) of letter f) AVG. Nadat we het recht van bezwaar hebben uitgeoefend, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Dit geldt ook voor profilering die is gekoppeld aan dergelijke directe reclame. Na het uitoefenen van dit recht van bezwaar zullen wij de betreffende persoonsgegevens niet langer gebruiken voor direct marketing doeleinden. U heeft de mogelijkheid om uw bezwaar telefonisch, per e-mail of op ons postadres aan ons kenbaar te maken.

Intrekking van toestemming

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst in te trekken. De intrekking van de toestemming kan informeel worden meegedeeld per telefoon, e-mail, eventueel per fax of aan ons postadres. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking, die plaatsvond op basis van de toestemming tot aan de ontvangst van de herroeping. Na ontvangst van de herroeping wordt de gegevensverwerking, die uitsluitend op uw toestemming was gebaseerd, stopgezet.

klacht

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor uw woon- of werkplaats of voor de plaats van de vermeende overtreding.

Status en update van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2020. We behouden ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te zijner tijd bij te werken om de gegevensbescherming te verbeteren en / of aan te passen aan de gewijzigde officiële praktijk of jurisprudentie.

Opmerkingen over cookies

Cookies zijn tekstbestanden met informatie die door de webserver worden aangemaakt en op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer u een website probeert te openen, stuurt de browser deze gegevens naar de webserver.

Cookies worden gebruikt om gebruikers die de site bezoeken te authenticeren (login, wachtwoord), om de door de gebruiker ingestelde parameters van de site op te slaan, om statistieken te verzamelen, enz. gebruikt.

We gebruiken cookies op onze website voor de volgende doeleinden:
– Winkelwagenbeheer tijdens uw orderverwerking / sessie.
– Opslag van uw voorkeuren voor verdere bezoeken en gemakkelijker toekomstige bestellingen in onze online winkel.

In deze winkel wordt alleen de huidige sessie-ID in een cookie opgeslagen, zodat je bij een volgend bezoek weer verder kunt winkelen. Om onze winkelwagen te kunnen gebruiken, moeten de tijdelijke cookies ingeschakeld zijn! De cookie is alleen actief zolang het browservenster openstaat, in het langste geval 3 uur. Zorg ervoor dat u uw browservenster sluit als u een openbaar toegankelijke computer heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de winkel. De gegevens die zijn opgeslagen in onze cookies zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.). Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen we de gegevens die zijn opgeslagen in onze cookies niet koppelen aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.).
De meeste browsers accepteren cookies standaard. U kunt tijdelijke en opgeslagen cookies onafhankelijk van elkaar toestaan ​​of verbieden in de beveiligingsinstellingen. Als u cookies deactiveert, zijn bepaalde functies op onze site mogelijk niet voor u beschikbaar en worden sommige webpagina’s mogelijk niet correct weergegeven

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

IP-adres (geanonimiseerd)
Browsertype en browserversie
besturingssysteem gebruikt
Verwijzende URL
Bezochte pagina
Hostnaam van de toegangscomputer
Datum en tijd van het serververzoek

Het doel van het verzamelen van de logbestanden is de werking van de website, de veiligheid en de optimalisatie van ons aanbod. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we specifieke aanwijzingen van illegaal gebruik opmerken.

Google-weblettertypen

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen om het lettertype weer te geven. Deze worden geleverd door Google (http://www.google.com/webfonts/). Wanneer u onze site bezoekt, laadt uw browser het vereiste weblettertype in uw browsercache. Dit is nodig zodat uw browser ook een optisch verbeterde weergave van onze teksten kan weergeven. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype voor de weergave.

U kunt meer informatie over Google Webfonts vinden op https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1

Algemene informatie over het onderwerp gegevensbescherming bij Google vindt u op http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/

Opmerking over Google Analytics

Op onze website wordt een trackingtool gebruikt om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Gebruiksprofielen worden gemaakt op basis van de gegevens die onder een pseudoniem zijn verzameld. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met effect voor de toekomst.

Arne Vogler
Online Glasshop
Asendorfer Str. 15
D-21271 Asendorf

Kontakt:
Tel: 040 – 44 47 85 Fax: 04184 – 850 45 73 e-Mail: info@online-glasshop.ch